Agjencia për Media dhe Informim, Vende te lira pune

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 512, datë 18.9.2021 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Media dhe Informim” dhe të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 136, datë 23.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Media dhe Informim”, i ndryshuar, Agjencia për Media dhe Informim, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionet:

 

Koordinator  në Drejtorinë e Informimit të Institucioneve, Hulumtimit dhe Përmbajtjes  – kategoria II-b

 Koordinator në Drejtorinë e Koordinimit të Ministrive dhe Agjencive, në Agjencinë për Media dhe Informim- kategoria II-b

 Përgjegjës Sektori në Sektorin e Hulumtimit dhe Përmbajtjes, në Drejtorinë e Informimit të Institucioneve, Hulumtimit dhe Përmbajtjes, në Agjencinë për Media dhe Informim – kategoria III-a

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Marrëdhënieve me Median, në Drejtorinë e Informimit të Mediave – kategoria III-a

 Përgjegjës Sektori në Sektorin për Informimin e Institucioneve, në Drejtorinë e Informimit të Institucioneve, Hulumtimit dhe Përmbajtjes, në Agjencinë për Media dhe Informim – kategoria III-a

Specialist në Sektorin e Eventeve në Drejtorinë e Produksionit dhe Eventeve – kategoria IV-a

Zëdhënës Ministri, në Drejtorinë e Koordinimit të Ministrave dhe Agjencive , në Agjencinë për Media dhe Informim – kategoria II-b 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR AMI