Agjencia për Media dhe Informim, Vende te lira pune

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 512, datë 18.9.2021 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Media dhe Informim” dhe të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 136, datë 23.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Media dhe Informim”, i ndryshuar, Agjencia për Media dhe Informim, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 Specialist (Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm) , në Agjencinë Për Media dhe Informim-kategoria IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE – Specialist – kategoria IV-a