AGJENCIA KOMËBTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QËNDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK RAJONI VERILINDOR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, QFPPRVL  ju njofton plotësimin e vendit të lirë për pozicionin:

 

 

 

Mësimdhënës me kohë të pjesëshme për kursin , Aftesi Dixhitale.Grafik Dizanj.

 

Romario Demiri ne rajonin Mat për QFPPRVL.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3438.1