AGJENCIA KOMBETARE EPUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIME KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi Publik i AFP-se, Shkolla Profesionale Sherbime , Korçe,

Ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin, Mesimdhenes me kohe te pjeshme per modulin mesimor me kod; M-10-1070-14, Mesues i kultures profesionale lendet teorike profili mesimor Dizenjim Mode (pas te mesem)

U shpall fitues Z. Dhimitri Konini