AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMlT DHE AFTESlVE, ZVAKPA MIRDITE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit  te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164.
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, dhe shkreses
nr.310 prot., date 02.05.2024 “Kerkese per shpallje vendi te lire pune” te Drejtorise Rajonale te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe, protokolluar ne AKPA me nr.1162 prot,
date 07.05.2024,

Pozicioni i punes:

  • Pergjegjes ne Sektorin e Zyres Vendore Mirdite, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare
    te Punesimit dhe Aftesive, Lezhe.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1162.1