AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, ZVAKPA SKRAPAR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.7961. date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05. 10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15.
date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” shkreses nr.127 prot.. date
27.02.2024 “‘Njoftim per vend pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit
dhe Aftesive Berat, protokolluar ne AKPA me nr.559 prot, date 29.02.2024 dhe shkreses nr. 559/1
prot, date 22.04.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, Agjencia Kombetare e
Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te kandidateve te kualifikuar sipas rendit
alfabetik per pozicionin:

  • Pergjegjes ne Sektorin e Zyres Vendore Skrapar, ne Drejtorine Rajonale
    te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Berat, si me poshte:
  • Znj. Ermelina Turhani
    z. Medi Shurdha