AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA SKRAPAR, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.127
prot, date 27.02.2024, “Njoftim  per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Berat, protokolluar ne AKPA me nr.559 prot, date
29.02.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, si me poshte:

Pozicioni i punes:

  • Pergjegjes ne Sektorin e Zyres Vendore Skrapar, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare
    te Punesimit dhe Aftesive, Berat.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 559.1