AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike” Gjergj Canco” Tiranë, shpall pozicionet:

  • 2 Mesimdhenes te teorise profesionale te drejtimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
    profili Programim.
  • 1 Mesimdhenes te teorise profesionale profili Multimedia
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 529