AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë, 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco”, shpall pozicionet:

  • 1  mësimdhënës të teorisë  profesionale të drejtimit Teknologji Informacioni dhe  Komunikimi,
  • 1  mësimdhënës të teorisë  profesionale me kohe te pjesshme të drejtimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
  • 1  mësimdhënës të praktikes  profesionale të drejtimit Elektronike
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4501 4502