AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco”Tiranë, shpall pozicionet:

  •          1 (nje) mesimdhenes i praktikes profesionale ne drejtimin Elektroteknike.
  •          1 (nje) mesimdhenes i praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
    profili Multimedia.
  •         1 (nje) mesimdhenes i praktikes profesionale ne drejtimin Elektronike, mesues zevendesues (leje
    lindje) deri me date 14.06.2024.
  •         2 (dy) mesimdhenes te teorise profesionale te drejtimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shkolla Gjergj Canco

 2596