AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA PROFESIONALE TEKNIKE KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të Ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të Vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla  Profesionale Teknike, Korçë shpall pozicionet:

  • Mësimdhenes me kohe te pjesshme, me ngarkese mesimore 6 ore/javore per modulin mesimor me
    kod;M-10-1070-14.
  • Mesues i kultures profesionale te lendet teorike profili mesimor Dizenjim \mode(pas te mesem)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 226