AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017. “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshilli te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr. 14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te
burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit
profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit” i ndryshuar,

Ofruesi publik i AFP-se Shkolla Profesionale Elbasan , ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin mesimdhenes te kultures profesionale:

  • Mesimdhenes te praktikes profesionale ne degen Sherbim mjete transporti –
    1 person
  • Mesimdhenes te praktikes profesionale ne degen Ndertim- 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BSHKENGJITUR: Njoftim per levizje paralele.