AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA MEKANIKE BUJQESORE “HASAN D. GINA” LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, shkolla mekanike bujqesore “Hasan D. Gina” Lushnje ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionet:

  • Mesimdhenes i teorise profesionale Dega Teknologii lnformacioni e Komunikimi (T.I.K)
    (me kohe te plote )
  • Mesimdhenes i teorise profesionale Dega Sherbime  Mjete Motorike (me kohe te plote )

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 632 633