AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 14, datë 27.5.2021, Për Mënyrën e Organizimit dhe Veprimtarinë e Ofruesve Publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional”, Neni 113, pika “e” Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë shpall pozicionet:

 

 • 3(tre) mesimdhenes te kultures profesionale (teori dhe praktike profesionale) me kohe te
  pjesshme ne programin 2-vjeçar “Ndermjetesimi i pasurive te paluajtshme” Niveli i V-te
  i KSHK-se.(Pas te mesme)
 • 1 (nje) mesimdhenes te kultures profesionale (teori dhe praktike profesionale) me kohe te
  pjesshme ne programin 2-vjeçar “Ndermjetesimi i pasurive te paluajtshme”, i diplomuar
  ne Inxhinieri Ndertimi, Arkitekture ose Ekonomi, (i Licensuar per vleresimin e pasurive
  te paluajtshme ), qe do te mbulojne ngarkesen mesimore ne nivelin pas te mesem module
  per vitin I te programit 2 vjecar.
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 974