AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESlONALE “KRISTO ISAK” BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, dt.27.05.2022, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi publik i AFP-së, Shkolla e Mesme Profesionale, shpall pozicionet:

  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik drejtimi Sherbim Social dhe Shendetesor – (nje) mesues.
  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik drejtimi Sherbim Social dhe Shendetesor – me kohe te pjesshme, (nje) mesues.
  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik drejtimi Hoteleri-Turizem – me kohe te pjesshme, (nje) mesues
  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik drejtimi Ekonomi Biznes, – me kohe te pjesshme, (nje) mesues

 

 

  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2724.1