AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Shkolla e Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” dhe shkresës nr.23 prot, datë 04.09.2020 “Njoftim për vende të lira pune leje (mundësi për lëvizje paralele)” të Shkollës së Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë per pozicionet

  1. 1 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Teknologji Ushqimore, me kohë të pjesshme (me arsim master profesional, ose shkencor)
  2. 1 Mësimdhënës i formimit praktik, (me arsim të lartë Bachelor) në drejtimin TIK, me kohë të plotë
  3. 1 Mësimdhënës i formimit praktik (me arsim të lartë, infermieri) në drejtimin Shërbime Sociale e Shëndetësore
  4. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR KOLIN GJOKA LEZHE
  5. SHKOLLA KOLIN GJOKA LEZHE 2