AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, dt.27.05.2022, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi publik i AFP-së, Shkolla e Mesme Profesionale Kamëz, shpall pozicionet:

 

  • Mësimdhënës te kultures profesionale te formimit teoriko-praktik me kohe te plote drejtimi:  Sherbime Sociale Shendetesore.
  • Mësimdhënës te kultures profesionale te formimit teoriko-praktik me kohe te plote drejtimi:  Elektroteknike. 
  • Mësimdhënës te kultures profesionale te formimit teoriko-praktik me kohe te plote drejtimi:  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.  
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR
  • 924.1 
  • 1029
  • 925.1