AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMEZ, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Profesionale Kamez, ju njofton krijimin e vendit te lire me
kohe te pjesshme (16 ore), per pozicionin

  • 1 mesimdhenes i/ e kultures profesionale te formimit teoriko-praktik, per drejtimin mesimor
    Bujqesi

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Profesionale Kamez, ju njofton krijimin e vendit te lire me
kohe te plote, per pozicionin:

  • 1 mesimdhenes i/ e kultures profesionale, te formimit praktik, per drejtimin mesimor Teknologji
    Informacioni dhe Komunikimi

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 833 834