AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARËSIA ” VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë ,27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-së SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARESIA “VLORE , shpall  3  pozicione pune :

 

 

  • DEGA- MEKANIKE PËR PERSONELIN MËSIMËDHËNËS TË  TEORISË  PROFESIONALE , (me kohë të plote  )
  • DEGA-TEKNOLOGJI JNFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI PER PERSONELIN MESIMEDHENES TE PRAKTIKE PROFESIONALE (me kohe te plote)
  • DEGA-TEKNOLOG.JI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI PER PERSONELIN MESIMEDHENES TE TEORISE PROFESIONALE (me kohe te plote)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2826 2827 2828