AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” shkresës nr.180  prot, datë 02.09.2020 “Njoftim për vende të lira pune” të Shkollës së Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës, protokolluar në AKPA me nr.2161 prot, datë 04.09.2020  per pozicionet

  1. 2 Mësimdhënës të formimit praktik në drejtimin Shërbime Mjete Transporti
  2. 2 Mësimdhënës të formimit praktik në drejtimin Elektoteknike e Integruar me Elektronikën
  3. 2 Mësimdhënës të formimit praktik në drejtimin TIK
  4.  1 Mësimdhënës i formimit praktik në drejtimin Instalues i                Sistemeve Termohidraulike
  5. 2 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Shërbime Mjete Transporti
  6. 1 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Elektroteknike e Integruar me Elektronikën
  7. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA BEQIR CELA DURRES 2 
  8. SHKOLLA BEQIR CELA DURRES