Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësiveshpall njoftimin për vendin e lirë  si më poshtë:

Pozicionet e punës:

  1. 2 mësimdhënës të formimit praktik në drejtimin Shërbime Mjete Transporti
  2. 2 mësimdhënës të formimit praktik në drejtimin Elektoteknike e Integruar me Elektronikën

PER METEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shkolla Beqir cela SHMT