AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ BEQIR ÇELA “ DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2009, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2007, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” , të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” , të udhëzimit nr   14, date 27.5.20021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”.

 

Ofruesi I AFP-së  Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Ju njofton plotësimin e vendeve të lira për pozicionet:

 

  •  Pergjegjes i Bazes Prodhuese – 1 (një) mësues.

Kandidati fitues:

Euglent Ceci

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3548.1