AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT “KARL GEGA”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit Nr. 15 date 16.02.2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” VKM nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive (AKPA)”; te Udhezimit te MFE nr. 28, date 14.10.2019 “Per numrin e nxenesve per klase dhe normat e punes mesimore ne institucionet e arsimit profesional” (fletore zyrtare 2020 nr. 12), Udhezimit te Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme e Ndertimit “Karl Gega”shpall vendet e lira te punes per pozicionet:

  • Mesues te formimit te kultures profesionale ne drejtimin Mekanike (Teori) -l (Nje) Mesues
  • Mesues te  formimit te kultures profesionale teori ne drejtimin Ndertim – l (Nje) Mesues (Mesues zevendesues per leje barrelindje)
  • Mesues te  formimit te praktikes profesionale ne drejtimin
    Ndertim (Praktike) -1 (Nje) Mesues (ngarkese jo te plote mesimore)
  • Mesues te formimit te kultures profesionale ne drejtimin Ndertim (Teori) – 1 Mesues

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Fw__Njoftim_per_levizje_paralele_nga_SHMP__Karl_Gega_.