AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT “KARL GEGA” TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të unësimit dhe Aftësive” të  Udhëzimit Nr. 14, datë 27.5.2021, Për Mënyrën e Organizimit dhe Veprimtarinë e Ofruesve Publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional”, Shkolla e Mesme e Ndertimit “Karl Gega” Tiranë shpall pozicionet si me poshte

 

  • Mesues te formimit te kultures profesionale per teori ne drejtimin Ndertim – 1 (Nje) Mesues
  • Mesues te formimit te praktikes profesionale ne drejtimin
    Ndertim(Praktike) – 1 (Nje) Mesues (ngarkese jo te plote mesimore)
  • Mesues te formimit te kultures profesionale per teori ne drejtimin Ndertim – 1(Nje) Mesues (Mesues zevendesues per leje barrelindje)
  • Mesues te formimit te kultures profesionale per teori ne drejtimin Mekanike – 1 (Nje) Mesues
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4213 4214 4215 4216