AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT “KARL GEGA” TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit Nr.15 date 16.02.2017 ,”Per arsimin dhe formimin profesional ne
Republiken e Shqiperise”. VKM nr 554 date 31.07.2019 ” Per krijimin dhe menyren e
organizimit dhe te funksionimit te Agjensise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive (AKPA) ,
Udhezimt te MFE, Nr.25. date 01.09.2023 nr 15702 prot “Per numrin e nxenesve per klase dhe
normat e punes mesimore ne institucionet arsimit profesional” Udhezimit te Ministrise se
Financave dhe Ekonomise  Nr.14, date 27.05.2021 “PER MENYREN E ORGANIZIMlT DHE
VEPRIMTARISE SE INSTITUCIONEVE TE ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL,
SI DHE ASPEKTET E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE, PERBERJES SE
NJESISE SE ZHVILLIMIT TE OFRUESVE TE ARSIMIT DHE FORMIMlT PROFESIONAL
DHE ZHVTLLIMIT TE VAZHDUAR PROFESTONAL TE PERSONELIT”, neni 122 dhe neni
110 ju njoftojme per:

  •  Mesues te formimit te kultures profesionale ne drejtimin Mekanike – 1 (Nje)
    Inxhinier Mesues (Mesues i teorise profesionale )
  • Specialist finance – 1 (nje)
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 699.1 771