AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qendra e Formimit Profesional Publik Vlore ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin:

1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Servis xhenerik ne automjete
te lehta

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z. Besnik Mucaj