AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESTONAL PUBLIK Nr.1, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive”,  te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021. Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Formimit Profesional Publik nr.1 Tirane, ju njofton krijimin
e vendit te lire per pozicionin instruktor me kohe te pjesshme:

  •  Mesimdhenes i formimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme per kursin Riparim
    aparaturash mjekesore — 1 person.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 523