AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESlONAL PUBLIK FIER, SHPALLJE FITUESI

Qendra e Formimit Profesional Publik Fier mbeshtetur ne udhezimit nr 14 date 27 .05.2021
“Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit
profesiona  shpalli njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin personel
mesimdhenes teorik-praktik  per Kurset :

1. Saldim, Fier 1 person
2.Elektroshtepiak Fier 1 person
3. Pllakashtrues Fier 1 person

Mbi bazen e vlersimit te dokumentave te dorezuara nga kandidatet aplikues si dhe
kritereve te pergjitheshme e te posacme, komisioni vendosi me shumice votash
fituese per pozicionin personel mesimdhenes teorik-praktik per Kurset :

1. Saldim ne Fier       Z Almir Gjoni
2.Elektroshtepiak     Z. Mariglen Korcari
3. Pllakashtrues        Z Hajredin Llapi