AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qcndra e Formimit Profesional Publik Vlore.ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicioner:

 • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Saldim.

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z.Fatmir Mucaj.

 

 • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Manikyr-Pedikyr .

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Znj. Marsela Jaho.

 

 • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Anglisht
 • Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z.Fatmir Mahila

 

 • 1(nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Instalime dhe mirembjatje
  hidraulike.
 • Ne perfundim te procedures per kcte pozicion pune rezultoi fitues Z.Piro Myrtaj

 

 • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Kuzhine Vlore.
 • Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Znj. Adelina Gjoka.

 

 • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin lnstalime dhe mirembjatje rrjeti
  elektrik.

Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z. Genard Fegaj

 

 • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Saldim.
 • Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune rezultoi fitues Z.Andrea Qirko.