AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton plotesimin e vendeve te lira per
pozicionet :

  •  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Kujdestar
    femijesh ” prane QFPP Durres, Filiali Kavaje- Znj. Anita Vela
  • Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik -praktik per kursin “Saldim ”
    prane QFPP Durres, Filiali Kavaje, IEVP – Z. Ilirjan Gjuzi

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 589.1 589.2