AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi j Punes i Republikes sc Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit Te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhc te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 5.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit
dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per
menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.56
prot, date 22.01.2024 “Kerkese per zevendesim te specialistes statistike/finance per periudhen e
raportes leje barrelindjeje” te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive, Shkoder, protokolluar nc AKPA me nr.200 prot, date 24.01.2024 dhe shkreses nr. 200/1
prot, date 31.01.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, ju njoftojme se:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te kandidateve te
kualifikuar per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese, ne Drejtorine
Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Shkoder (vetem  per periudhen
kohore te lejes se barrelindjes se specialistit te emeruar ne kete pozicion), si me poshte:

Znj. Stela Hasja

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 200.6