AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë  27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

DROFPP Durres  ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionet:

  1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per  kursin “ Punime muratimi dhe suvatimi ” prane  DROFPP  Durres
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR DOC005