AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA FIER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit
te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aflesive” i ndryshuar, Urdherit te
Kryeministrit nr.164, date 5.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave
dhe Ekonomise nr.15 date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra
te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive
qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.162 prot, date 21.02.2024

“Njoftim per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Fier, protokolluar ne AKPA me nr. 477 prot, date 22.02.2024
dhe shkreses nr. 477/1 prot, date 26.02:2024 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s,
ju njoftojme se:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te
kandidateve te kualifikuar per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe
Ofrimit te Sherbimeve te Punesimit, ne Drejtorine Rajonale te Agjcncise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Fier, si me poshte:  Znj. Anxhela Kananaj