AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit ”,

 

Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë, shpall pozicioninet:

  • 4 (katër) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Kuzhinë (me kohë të pjesshme);
  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Sipërmarrës dhe menaxher i biznesit të vogël (me kohë të pjesshme);
  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Estetikë (me kohë të pjesshme);
  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Gjuhë angleze (me kohë të pjesshme).
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 436