AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë, ju njofton plotësimin e vendit të lirë për pozicionin:

 

  • 1- (nje) specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Sekretaria.

 

Në përfundim të procedurës për këtë pozicion pune rezultuan fitues Z.Ergys Allushi

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1204.1