AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, shpall pozicionin :

 

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin, Sipermarrje dhe Menaxhim i Biznesit te vogel: -Rajoni Kukes: -1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

4368