AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, DROFPPZVL  ju njofton plotësimin e vendit të lirë për pozicionin:

 

 

 

Mësimdhënës me kohë të pjesëshme për kursin ,Sherbime ne Bare dhe Restorante-

Elvis Koleci ne rajonin Lac; per DROFPPZVL.

Mësimdhënës me kohë të pjesëshme për kursin Rrobaqepesi

 

Rajmonda Baka ne rajonin Peshkopi per DROFPPZVL

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1013.1