AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANE,VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te Ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi publik i AFP-se, Drejtoria
Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik Nr.1 Tirane, ju njofton krijimin e vendeve te lira per pozicionet:

  • Mesimdhenes me kohe te pjesshme i kursit “Parukeri” (DROFPP Nr. l TIRANE) – 1 person
  • Mesimdhenes i formimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme i kursit Web Design – 1 person
  • Mesimdhenes i formimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme i kursit Elektroaut – 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3741 3742 3750