AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr. 14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-se, Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik Nr. l Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes me kohe te pjesshme i kursit “Web Design” (DROFPP Nr. 1 TIRANE) – 1 person

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1131