AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-së: Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë ju njofton krijimin e vendeve të lira për pozicionet:

  1. a) Instruktor të kursit KUZHINË, Kolonje ——— 1 person
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1732