AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, SHPALLJE FITUESI

  • Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Korçë, ju njofton plotësimin e vendeve të lira,pas afatit të ankimimit për pozicionet:

 

  • a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit KUZHINE (Kolonje) —- Luljeta Milo
  • b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit GRAPHIC DESIGN —- Bernard Ajdini
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2180.1