Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Elbasan Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive shpall njoftimin për vendet e lira  si më poshtë:

Pozicionet e punës:

  1. 1 mesimdhenes i formimit teorik praktik ne drejtimin parukeri estetike (Elbasan)
  2. 1 mesimdhenes i formimit teorik praktik ne drejtimin perpunues qumeshti dhe prodhues i produkteve dhe nenprodukteve te tij perpunues i frutave dhe perimeve , degustues dhe klasifikues te ushqimeve dhe pijeve (Elbasan)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

DRFPP ELBASAN