AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla e Mesme Teknike Elektrike “Gjergj Canco”, Tirane, ju njofton plotesimin e vendit te lire
per pozicionin :

  • Mesimdhenes i praktikes profesionale Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Z.Merald Alla.