Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – VENDE TE LIRA PUNE

 • Pozicion vakant Përgjegjës në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Protokollit.

Detyrat e Përgjegjësit janë:

 • Përgjigjet për shpërndarjen e punonjësve sipas strukturës së miratuar;
 • Koordinon dhe mbikëqyr punën e punonjësve në varësi;
 • Kontrollon dhe shpërndan sipas destinacionit dokumentet e hartuara nga punonjësit në varësi;
 • Siguron bashkëpunim të mirë të sektorit dhe ekzekutim në kohë të detyrave;
 • Koordinon procesin e rekrutimit të stafit nëpërmjet evidentimit të nevojave të institucionit për burime njerëzore dhe merr masat për mbarëvajtjen e procesit të rekrutimit të personelit të nevojshëm;
 • Ndjek zbatimin e kritereve të përcaktuara në aktet ligjore/nënligjore për emërimet e reja të punonjësve;
 • Drejton procesin e planifikimit, në bashkëpunim me drejtuesit e sektorëve/drejtorive, për lejet vjetore për punonjësit dhe përgatit dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e lejes;
 • Kontrollon dhe ndjek raportimin për punonjësit të rinj, lirimet dhe largimet, si dhe përditëson dokumentacionin e punonjësve në sistemin HRMIS dhe HRM;
 • Asiston dhe bashkëpunon me përgjegjësit/drejtorët përkatës, për realizimin e vlerësimeve individuale, konfirmimin e punonjësve, procedurave disiplinore, përshkrimin e punës për vendet vakante dhe shpalljen e tyre brenda afateve kohore të përcaktuara në aktet ligjore/nënligjore, harton aktet shkresore përkatëse, si dhe kryen të gjitha procedurat e tjera të nevojshme;
 • Monitoron respektimin e orarit të punës, disiplinës dhe etikës të ADISA;
 • Analizon kryerjen e detyrave, informon eprorët si dhe paraqet opinione në lidhje me to;
 • Kontrollon, analizon dhe informon mbi rezultatet e punës së punonjësve në varësi të tij;
 • Vlerëson performancën e punonjësve në varësi në përputhje me procedurat e aplikueshme;
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.

 

      B. Kriteret e punësimit të Përgjegjësit janë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca shoqërore/ekonomike/juridike;
 • Njohuri mbi Kodin e Punës;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
 • Të ketë të paktën 2 (dy) vjet eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.
 • Për  pozicionin vakant kandidatët duhet të dorëzojnë CV-te brenda datës 10.02.2020 ne adresen e emailit: kandidate@adisa.gov.al.​