Këshilli i Lartë Gjyqësor, Shpallje fituesi

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 25 dhe VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreu VII, pika 22, në përfundim të konkurimit sipas procedurës së lëvizjes paralele për 2 (dy) vende, në pozicionin Specialist i Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë (kategoria ekzekutive, IV-1), në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ju dërgojmë për publikim, listën fituese si më poshtë:

1. Dile Zhuri 72.67 pikë

Procedura e lëvizjes paralele mbyllet me një kandidat të përzgjedhur fitues dhe 1 (një) vend vakant, është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil.