BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtretrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar; si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

2(dy) Specialistë në Sektorin e Bujqësisë, Drejtoria e Bujqësisë

Lloji i diplomës: Diplomë në shkencat bujqësore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-a deri III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE: 20.11.2019

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 25.11.2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje specialist ne Sektorin e Bujqesise

 

  • 1 (një) Specialist Mirëmbajtje të Infrastrukturës së Komunikimeve Elektronike IT, në Sektorin e Shërbimeve Publike, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Lloji i diplomës:                     Diplomë në shkencat kompjuterike

Niveli minimal i diplomës:      Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a deri III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE: 20.11.2019

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 25.11.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : specialist IT