Olsi punësohet pranë subjektit “Sv Mega”

Olsi Pira

Olsi Pira, regjistruar i papunë. I ndërmjetësuar nga Zyra e Punësimit Tiranë pranë subjektit “Sv Mega”. Olsi punësohet dhe është një ndër punonjësit më të mirë të kompanisë.

Xhuliano punësohet si inspektor kredie

Xhuliano punësohet si inspektor kred

Xhuliano Tola, me arsim të lartë regjistruar i papunë. Zyra e Punësimit Gjirokastër e ndërmjetësoj pranë BKT Dega Gjirokastër. Xhuliano punësohet si inspektor kredie.

Danjela punësohet si punonjëse sociale

Danjela punësohet si punonjëse sociale

Danjela Aliaj, me arsim të lartë regjistruar e papunë. Zyra e Punësimit Lezhë e ndërmjetësoj pranë Bashkisë Lezhë, njësia administrative Zejmen. Danjela punësohet si punonjëse sociale

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Turizmit në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin […]

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Sportit në Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Kulturës pranë Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën […]

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Protokollit dhe Arkivit në Sektorin e Protokollit dhe Arkivit, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin […]

BASHKIA DIBËR – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË DIBRËS  Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të  Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.313, datë 1.7.2002,“Për caktimin […]

BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Bashkia Tiranë,në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin/pozicionet: 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e […]