BASHKIA LEZHE, VEND I LRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në
Shërbimin Civile të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar, Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.213 datë 12.04.2022 “Për miratimin e pozicioneve të
kategorisë së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

1. Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit Social dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social – Kategoria III-a/1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. Publikim vendi i lire P.Sektori

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË