BASHKIA SKRAPAR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të verifikimit paraprak, të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave, të veçanta të shpalluar, në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicicionet e mësipërme nuk ka kandidatura të përzgjedhura. Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë per pozicionet:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social , Kategoria e pagës II-b.
  • 1(Një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit , Kategoria e pagës II-b.
  • 1(Një) Përgjegjës i Prokurimeve ,në Drejtorinë Juridike/Prokurimeve/Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës III-a.
  • 1(një) Përgjegjëse e Tatim Taksave , në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
  • 1(një) Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike , Kategoria e pagës III-a.
  • 1(një) Përgjegjëse e Financës ,në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar,Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË