BASHKIA SARANDE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Sarandë, shpall procedurën e konkurrimit për pozicionet:

  • Specialist për transportin dhe sinjalistikën, në Drejtorinë e Shërbimeve Publike – kategoria III-b
  • Specialist për transportin dhe sinjalistikën, në Drejtorinë e Shërbimeve Publike – kategoria III-b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Procedure Shpallje Specialist per transportin dhe sinjalistiken

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË